Gói thầu: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN

Gói thầu: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – Kế hoạch đấu thầu: TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN

GÓI SỐ 3
Năm 2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 77.660.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN