Gói thầu: GÓI THẦU SỐ 2 XÂY LẮP KHU GIAM GIỮ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT – TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN

Gói thầu: GÓI THẦU SỐ 2 XÂY LẮP KHU GIAM GIỮ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT – Kế hoạch đấu thầu: TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN

GÓI SỐ 13
Năm 2009
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 30.486.445.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN