Gói thầu: GÓI THẦU SỐ 4 XÂY LẮP KHU LÀM VIỆC CÁN BỘ CHIẾN SỸ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT – TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN

Gói thầu: GÓI THẦU SỐ 4 XÂY LẮP KHU LÀM VIỆC CÁN BỘ CHIẾN SỸ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT – Kế hoạch đấu thầu: TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN

GÓI SỐ 15
Năm 2011
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 15.164.608.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu hạn chế
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: TRẠI TẠM GIAM THUỘC CÔNG AN TỈNH LONG AN