– Dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

– Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Long Thạnh