– Dự án mua sắm thiết bị thi công của Công ty cổ phần Lilâm 69-2

– Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm thiết bị thi công của Công ty cổ phần Lilâm 69-2

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm thiết bị thi công của Công ty cổ phần Lilâm 69-2