Thông báo kế hoạch đấu Xây dựng mô hình phục hồi rừng đầu nguồn đảm bảo chức năng phòng hộ và sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng hồ thủy điện Sơn La

Viện Sinh thái rừng & Môi trường – Đại học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng mô hình phục hồi rừng đầu nguồn đảm bảo chức năng phòng hộ và sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng hồ thủy điện Sơn La

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Viện Sinh thái rừng & Môi trường – Đại học Lâm nghiệp
– Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội
– Điện thoại: 0433.840.043           Fax: 0433.840.874
2. Tên dự án: Xây dựng mô hình phục hồi rừng đầu nguồn đảm bảo chức năng phòng hộ và sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng hồ thủy điện Sơn La
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu thầu: Quyết định số 346/QĐ-ĐHLN-TCKT, ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Trường Đại học Lâm nghiệp, người phê duyệt  Phạm Xuân Hoàn, Phó hiệu trưởng.


B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:
Số gói thầu    Tên gói thầu    Nguồn vốn    Hình thức lựa chọn nhà thầu    Phương thức đấu thầu    Thời gian    Hình thức hợp đồng    Thời gian thực hiện hợp đồng
1    Mua con giống bò, dê    Sự nghiệp môi trường    Trong nước    Chào hàng cạnh trạnh    Ngày 25/9/2009    Trọn gói    Tháng 10 năm 2009
2    Mua con giống Nhím, Lợn rừng    Sự nghiệp môi trường    Trong nước    Chào hàng cạnh tranh    25/9/2009    Trọn gói    Tháng 10 năm 2009

                                                                                                                                         Hà Nội, ngày 26  tháng 8  năm 2009
VIỆN SINH THÁI RỪNG & MÔI TRƯỜNG