Kế hoạch đấu thầu Dự án: Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La thông báo kế hoạch đấu thầu Dự án: Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Theo quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 2469/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của UBND tỉnh Sơn La do đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ký quyết định phê duyệt.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU


A. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án di dân tái định cư huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
    Địa chỉ:  Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
    Điện thoại: 0223840952 – Fax: 0223840952.
    2. Tên Dự án: Đường giao thông từ QL 6 đi trung tâm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
    3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 2469/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của UBND tỉnh Sơn La do đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ký quyết định phê duyệt.
4. Tổng mức đầu tư:     46.938,0 triệu đồng.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số gói thầu

 

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

06

Thi công xây lắp hạng mục nền đường, mặt đường và các hạng mục công trình trên tuyến đoạn từ Km 0-:- Km4+00m

Vốn dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Đấu thầu 01 túi hồ sơ

Xong trước 31/10/2009

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

 

Xong trước 31/12/2010

 

 

 

07

Thi công xây lắp hạng mục nền đường, mặt đường và các hạng mục công trình trên tuyến đoạn từ Km 4-:- Km8+00m

Vốn dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Đấu thầu 01 túi hồ sơ

Xong trước 31/10/2009

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

 

Xong trước 31/12/2010

 

 

 

08

Thi công xây lắp hạng mục nền đường, mặt đường và các hạng mục công trình trên tuyến đoạn từ Km 8-:- Km14+627,3m

Vốn dự án di dân TĐC thuỷ điện Sơn La

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Đấu thầu 01 túi hồ sơ

Xong trước 31/10/2009

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

 

Xong trước 31/12/2010

 Yên Châu, ngày 17 tháng 9 năm 2009
TRƯỞNG BAN

 Hồ Như Hồng