Gói thầu: Phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây lắp – Cải tạo mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh

Gói thầu: Phân tích đánh giá HSDT gói thầu xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh

10
tháng 9-10/2009
10
Giá gói thầu:
 • 16327000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo mở rộng trụ sở Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh