Gói thầu: Xây lắp công trình – Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)

Gói thầu: Xây lắp công trình – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)

10
Quý III, quý IV năm 2009
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 36.555.164.111 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp quận 2 (khu 174ha)