Gói thầu: Giám sát kỹ thuật thi công – Cầu Ban san xã Bình Phú- huyện Cai Lậy

Gói thầu: Giám sát kỹ thuật thi công – Kế hoạch đấu thầu: Cầu Ban san xã Bình Phú- huyện Cai Lậy

2
Quý 4 năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 38.842.337 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cầu Ban san xã Bình Phú- huyện Cai Lậy