Gói thầu: Quản lý dự án – Cầu Ban san xã Bình Phú- huyện Cai Lậy

Gói thầu: Quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Cầu Ban san xã Bình Phú- huyện Cai Lậy

3
Quý 4 năm 2009
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 33.808.738 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cầu Ban san xã Bình Phú- huyện Cai Lậy