Gói thầu: Xây lắp và thiết bị (bao gồm trạm biến áp) – Kế hoạch đầu thầu Trụ sở UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

Gói thầu: Xây lắp và thiết bị (bao gồm trạm biến áp) – Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu Trụ sở UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc

03
quý 3/2009
09 tháng
Giá gói thầu:
 • 6.242.524.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đầu thầu Trụ sở UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc