Gói thầu: Gói thầu tư vấn và chi phí khác (quản lý dự án, bảo hiểm, kiểm toán…) – Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát ND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc giang

Gói thầu: Gói thầu tư vấn và chi phí khác (quản lý dự án, bảo hiểm, kiểm toán…) – Kế hoạch đấu thầu: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát ND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc giang

số 3
Quý IV năm 2009
Từ Quý 4 năm 2009 đến 2010
Giá gói thầu:
 • 237400000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát ND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc giang