Gói thầu: Gói thầu số 04b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp xã Hành Nhân huyện Nghĩa Hành. – Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi

Gói thầu: Gói thầu số 04b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp xã Hành Nhân huyện Nghĩa Hành. – Kế hoạch đấu thầu Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi

04b-HAQN
30-10-2009
90
Giá gói thầu:
 • 1.195.819.199 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi