Gói thầu số 27b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh

Gói thầu số 27b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh. Kế hoạch đấu thầu Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi.

27b-HAQN
30-10-2009
120
Giá gói thầu:
 • 1.730.209.147 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi