Gói thầu số 30b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh; lắp đặt công tơ xã Hành Nhân, xã Hành Dũng huyện Nghĩa Hành. –

Gói thầu số 30b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh; lắp đặt công tơ xã Hành Nhân, xã Hành Dũng huyện Nghĩa Hành. – Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi

30b-HAQN
30-10-2009
180
Giá gói thầu:
 • 3.858.830.113 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi