Gói thầu số 59-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Phổ Ninh huyện Đức Phổ. – Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi

Gói thầu số 59-HAQN: Xây lắp đường dây hạ áp và lắp đặt công tơ xã Phổ Ninh huyện Đức Phổ. – Kế hoạch đấu thầu Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi

59-HAQN
09-11-2009
180
Giá gói thầu:
 • 3.594.577.972 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi