Gói thầu số 14b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp xã Bình Nguyên huyện Bình Sơn. – Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi

Gói thầu số 14b-HAQN: Xây lắp phần khối lượng còn lại chưa thi công của đường dây hạ áp xã Bình Nguyên huyện Bình Sơn. – Kế hoạch đấu thầu Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi

14b-HAQN
09-11-2009
150
Giá gói thầu:
 • 2.828.983.751 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu Dự án Năng lượng Nông thôn II tỉnh Quảng Ngãi