Gói thầu: Thi công cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc – Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Gói thầu: Thi công cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc – Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

11
Quý III năm 2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 4.229.193.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk