Gói thầu: Cung cấp MBA, công tơ, hộp công tơ, sứ đứng 24kV line post, cáp bọc PVC M(1*7), M(3*25+1*16), cáp vặn xoắn ABC-(2*35), (2*50) và (4*50)

Gói thầu: Cung cấp MBA, công tơ, hộp công tơ, sứ đứng 24kV line post, cáp bọc PVC M(1*7), M(3*25+1*16), cáp vặn xoắn ABC-(2*35), (2*50) và (4*50)

Gói thầu số 3
Tháng 10/2009
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.006.087.584 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Sẽ phê duyệt sau
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình