Gói thầu: Thi công xây dựng phần công tơ, thực hiện bảo quản, thí nghiệm VTTB A cấp và vận chuyển thiết bị về kho Điện lực.

Gói thầu: Thi công xây dựng phần công tơ, thực hiện bảo quản, thí nghiệm VTTB A cấp và vận chuyển thiết bị về kho Điện lực.

Gói thầu số 6
Tháng 10/2009
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.018.253.855 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình