Gói thầu: Cung cấp VTTB còn lại (trừ VTTB A cấp) và thi công xây dựng khu vực xã Tân Liên, Tân Lập, huyện Hướng Hóa.

Gói thầu: Cung cấp VTTB còn lại (trừ VTTB A cấp) và thi công xây dựng khu vực xã Tân Liên, Tân Lập, huyện Hướng Hóa.

Gói thầu số 8
Tháng 10/2009
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.893.741.739 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình