– Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

– Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk