Gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán công trình

Gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán công trình

6
6/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 483367892.70 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu