Gói thầu: Thẩm tra thiết kế, tổng dự toán

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế, tổng dự toán

7
8/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 45477965.40 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu