Gói thầu: Lắp đặt hệ thống điện lạnh nhà A&B –

Gói thầu: Lắp đặt hệ thống điện lạnh nhà A&B – Kế hoạch đấu thầu

12
11/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 4000000000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu