Gói thầu: Sửa chữa, gia cố khu nhà B

Gói thầu: Sửa chữa, gia cố khu nhà B

14
7/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 249555606 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu