Gói thầu: Xây dựng sân, đường nội bộ

Gói thầu: Xây dựng sân, đường nội bộ

15
9/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 967000000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu