Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp

16
7/2009
225 ngày
Giá gói thầu:
 • 364196182 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu