Gói thầu: Thẩm định thiết kế

Gói thầu: Thẩm định thiết kế

25
8/2009
7 ngày
Giá gói thầu:
 • 6434181.60 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu