Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – công trình xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 5

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 5

Gói thầu số 10
Năm 2010
Năm 2010
Giá gói thầu:
  • 9.870.126 (VND)
Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Tư vấn
Theo đơn giá

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 15 quận 5