Gói thầu: Thi công các hạng mục giao thông, thoát nước mưa, thoát nước bẩn, cây xanh

Gói thầu: Thi công các hạng mục giao thông, thoát nước mưa, thoat nước bẩn, cây xanh – Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập

Gói số 3
Quý IV/2009
24 tháng
Giá gói thầu:
  • 10.745.452.070 (VND)
Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
* Xây lắp
Theo đơn giá

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp