Gói thầu: Thi công trạm xử lý nước thải – dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp

Gói thầu: Thi công trạm xử lý nước thải – Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp

Gói số 4
Quý IV/2009
06 tháng
Giá gói thầu:
  • 4.999.500.000 (VND)
Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
* Chào hàng cạnh tranh
* Trong nước
* Không sơ tuyển
* Xây lắp
Theo đơn giá

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp