Gói thầu: Kiểm toán – dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp

Gói số 9
Quý IV/2009
28 tháng
Giá gói thầu:
 • 145.476.449 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án hạ tầng kỹ thuật khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp