Gói thầu: Tư vấn kỹ thuật và giám sát thi công phần xây dựng – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

Gói thầu: Tư vấn kỹ thuật và giám sát thi công phần xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

TV7
Quý 4/2009
Theo thời gian thực hiện HĐ xây lắp
Giá gói thầu:
  • 430.778.818 (VND)
Ngân sách Nhà nước
* Chỉ định thầu
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Tư vấn
Theo tỷ lệ phần trăm

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ