Gói thầu: Hệ thống điện, thiết bị điện – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

Gói thầu: Hệ thống điện, thiết bị điện – Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

XL4
Quý 4/2009
240 ngày
Giá gói thầu:
  • 5.992.980.315 (VND)
Ngân sách Nhà nước
* Đấu thầu rộng rãi
* Trong nước
* Không sơ tuyển
Một túi hồ sơ
* Tư vấn
Theo đơn giá

Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ