Gói thầu: Kiểm toán – KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ

KT
Quý 1/2011
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 130.846.290 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ