Gói thầu: Tư vấn đấu thầu gói thầu MS01 – Kế hoạch đấu thầu đợt 6

Gói thầu: Tư vấn đấu thầu gói thầu MS01 – Kế hoạch đấu thầu đợt 6

Gói thầu TV16
Tháng 10 năm 2009
Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS01
Giá gói thầu:
 • 55.777.810 (VND)
 • Viện trợ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đợt 6