Gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị – dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường Trung tâm giống đà điểu Ninh hòa

Gói thầu: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường Trung tâm giống đà điểu Ninh hòa

04
11/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 3604429 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường Trung tâm giống đà điểu Ninh hòa