Gói thầu Lập khảo sát địa chất và địa hình – Công trình xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12 quận 5

Gói thầu Lập khảo sát địa chất và địa hình – Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12 quận 5

Gói thầu số 4
Năm 2008
Năm 2008
Giá gói thầu:
 • 79.179.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Công trình xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12 quận 5