Gói thầu: San lắp mặt bằng – Đầu tư xây dựng Trường THCS Thạnh Lộc.

Gói thầu: San lắp mặt bằng – Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng Trường THCS Thạnh Lộc.

02
Năm 2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 6.031.199.904 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng Trường THCS Thạnh Lộc,