Gói thầu: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật – Cải tạo Trường Trung học cơ sở Kim Đồng quận 5

Gói thầu: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo Trường Trung học cơ sở Kim Đồng quận 5

Gói thầu số 2
Năm 2008
Năm 2008 – 2009
Giá gói thầu:
 • 113.970.915 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo Trường Trung học cơ sở Kim Đồng quận 5