Gói thầu: Tư vấn giám sát xây lắp + thiết bị – Cải tạo Trường Trung học cơ sở Kim Đồng quận 5

Gói thầu: Tư vấn giám sát xây lắp + thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo Trường Trung học cơ sở Kim Đồng quận 5

Gói thầu số 5
Năm 2009 – 2010
Năm 2009 – 2010
Giá gói thầu:
 • 116.529.280 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo Trường Trung học cơ sở Kim Đồng quận 5