Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Cải tạo Trường Trung học cơ sở Kim Đồng quận 5

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo Trường Trung học cơ sở Kim Đồng quận 5

Gói thầu số 10
Năm 2009 – 2010
Năm 2009 – 2010
Giá gói thầu:
 • 10.823.210 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo Trường Trung học cơ sở Kim Đồng quận 5