Gói thầu: Xây dựng công trình Trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đức cơ – Trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đức cơ

Gói thầu: Xây dựng công trình Trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đức cơ – Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đức cơ

05
25 ngày kể từ ngày thông báo mời thầu
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.042.830.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đức cơ