Gói thầu: Kháng sinh viên – mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa và các trạm Y tế trong huyện Long Phú năm 2010

Gói thầu: Kháng sinh viên – Kế hoạch đấu thầu mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa và các trạm Y tế trong huyện Long Phú năm 2010

Gói thầu số 3
Tháng 10 – 12 năm 2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.772.142.040 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu mua thuốc cho Bệnh viện Đa khoa và các trạm Y tế trong huyện Long Phú năm 2010