Gia cố đê, kè biển Cát Hải đoạn từ Bến Gót đến Gia Lộc

Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng. 2. Tên dự án: Gia cố đê, kè biển Cát Hải đoạn từ Bến Gót đến Gia Lộc (K0+000 – K3+094). Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đỗ Trung Thoại ký.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng.
– Địa chỉ:  Số 692 – Đại lộ Tôn Đức Thắng – Hải Phòng
– Điện thoại: 031.8825389.
– Fax: 031.3531838
 2. Tên dự án: Gia cố đê, kè biển Cát Hải đoạn từ Bến Gót đến Gia Lộc (K0+000 – K3+094).
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đỗ Trung Thoại ký.

B. Nội dung của Kế hoạch đấu thầu:

Số gói thầu

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập Tổng dự toán

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi

02 Túi hồ sơ

Quý IV/2009

Trọn gói

20 ngày

2

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quý II/2010

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo thời gian thi công

3

Tư vấn kiểm toán vốn công trình

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quý II/2010

Theo tỷ lệ phần trăm

20 ngày

4

Gia cố đê, kè biển Bến Gót – Gia Lộc (K0+000 – K3+094)

Ngân sách Nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 Túi hồ sơ

Quý II/2010

Trọn gói

120 ngày

5

Bảo hiểm xây lắp công trình

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

 

Quý II/2010

Trọn gói

120 ngày


Hải Phòng, ngày 14  tháng 10 năm 2009.

BAN QLDA CÁC CT NÔNG NGHIỆP & PTNT HẢI PHÒNG

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Hợi