kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Kiên cố kênh chính hồ Núi Một

Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Kiên cố kênh chính hồ Núi Một. Dự án nhóm C, ngành Thủy Lợi.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Số hiệu: 1814/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành: 23/07/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Số hiệu: 2573/QĐ-CTUBND
Ngày ban hành: 07/10/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN,
Tổng mức đầu tư:
 • 18100000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Kiên cố kênh chính hồ Núi Một (3 gói thầu)


  Giá gói thầu được điều chỉnh theo Quyết định số 2743/QĐ-CTUBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh Bình Định (do cập nhật các chi phí theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng)
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  5 Khối luợng xây dựng kênh và công trình trên kênh đoạn 1
 • 8.050.490.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Trước ngày 31/01/2010Theo đơn giá 18 tháng
  6 Khối luợng xây dựng kênh và công trình trên kênh đoạn 2
 • 7.827.744.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Hai giai đoạnĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Trước ngày 31/01/2010Theo đơn giá 18 tháng
  1-TV Giám sát thi công xây dựng công trình
 • 328.499.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyển Quý IV năm 2009Trọn gói 18 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 221
  Ngày xuất bản 03/11/2009