Gói thầu: Khối luợng xây dựng kênh và công trình trên kênh đoạn 2 – kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Kiên cố kênh chính hồ Núi Một

Gói thầu: Khối luợng xây dựng kênh và công trình trên kênh đoạn 2 – Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Kiên cố kênh chính hồ Núi Một

6
Trước ngày 31/01/2010
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 7.827.744.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai giai đoạn
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Kiên cố kênh chính hồ Núi Một