Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình – kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Kiên cố kênh chính hồ Núi Một

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Kiên cố kênh chính hồ Núi Một

1-TV
Quý IV năm 2009
18 tháng
Giá gói thầu:
 • 328.499.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Kiên cố kênh chính hồ Núi Một